Stanovy cechu houslařů pražských

Čl. 1.

Název a sídlo

1. Název spolku zní: Cech houslařů pražských, z.s. (dále jen „spolek“).
2. Sídlem spolku je: Mořina, Mořina č. p. 89, PSČ 267 17.

Čl. 2

Statut spolku

1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem.
2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
3. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

Čl. 3

Účel a hlavní činnost spolku

1. Účelem spolku je zachovávat bohulibou svornost a lásku mezi lidmi obecně a mezi houslaři zvláště, chránit nejlepší tradice řemesla houslařského a podporovat jeho další rozvoj.
2. Spolek je dobrovolným profesním sdružením houslařů a jako takový vyvíjí činnost směřující k podpoře houslařského řemesla, zachovávání jeho etických zásad a ochraně a šíření jeho dobrého jména. Spolek podporuje výuku těch, kteří o řemeslo budou míti zájem a projeví odhodlání a schopnost vyučit se mu.
3. Spolek slouží jako otevřený prostor pro odborné diskuse, předávání zkušeností v podobě přednášek a pro vzájemnou pomoc s prací z časových či odbornostních důvodů, jakož i při obstarávání zdrojů materiálu potřebného v úzce specializovaném oboru houslařském.

Čl. 4

Členství ve spolku

1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s účelem spolku a těmito stanovami. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.
2. Členství ve spolku vzniká dnem přijetí uchazeče za člena.
3. O přijetí za člena spolku rozhoduje členská schůze, a to na základě písemné přihlášky uchazeče a návrhu na jeho přijetí podaného členem spolku.
4. U právnických osob členství ve spolku přechází na jejich právní nástupce.
5. Členství ve spolku zaniká:
a) u člena – fyzické osoby jejím úmrtím,
b) u člena – právnické osoby jejím zánikem bez právního nástupce,
c) vystoupením člena ze spolku, a to na základě písemného oznámení člena doručeného předsedovi; členství v takovém případě zaniká k datu uvedenému v tomto oznámení, nejdříve však k datu doručení oznámení předsedovi,
d) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze,
e) zánikem spolku,
f) neuhrazením členských příspěvků (cechovného) bez náležité omluvy po dobu tří let, a
g) neomluvenou neúčastí na členských schůzích po dobu tří let.
6. Členská schůze může rozhodnout o udělení čestného členství ve spolku osobě, které se významnou měrou zasloužila zejména o rozvoj spolku nebo naplňování jeho cílů. S čestným členstvím ve spolku nejsou spojena práva a povinnosti člena spolku. Čestný člen spolku se může účastnit zasedání členské schůze s hlasem poradním.

Čl. 5

Práva a povinnosti členů spolku

1. Člen spolku má za podmínek uvedených v těchto stanovách zejména právo:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na něm,
c) volit volené orgány spolku,
d) být volen do volených orgánů spolku,
e) předkládat návrhy na přijetí nových členů spolku,
f) vyjadřovat se k činnosti spolku, a
g) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a) chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na naplňování účelu spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce ve volených orgánech spolku, pokud byl do nich zvolen,
d) platit členské příspěvky (cechovné), a
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 6

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) předseda (cechmistr),
c) pokladník.
2. Předsedou a pokladníkem mohou být pouze členové spolku – svéprávné fyzické osoby starší 18 let.
3. Předseda může pověřit kteréhokoli člena spolku určitou funkcí nad rámec struktury orgánů spolku dle těchto stanov.

Čl. 7

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Zasedání členské schůze svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
4. Zasedání členské schůze se svolá elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to nejméně čtrnáct dní před jeho konáním.
5. Kdo zasedání členské schůze svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Ustanovení § 250 odst. 1 věta druhá OZ se nepoužije.
6. Zasedání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřený člen spolku.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů spolku.
8. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, usnesení členské schůze se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. K poradním hlasům se pro účely prověřování usnášeníschopnosti a stanovení kvora nepřihlíží.
9. Rozhodnutí o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena ze spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů spolku.
10. Rozhodnutí o změně stanov spolku, o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
11. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání členské schůze při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nejméně dvou třetin členů spolku.

Čl. 8

Rozhodnutí mimo zasedání členské schůze

1. Předseda může kdykoli navrhnout, aby členové spolku o určité otázce rozhodli mimo zasedání členské schůze v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Tímto způsobem nelze rozhodnout o změně stanov, o zrušení spolku s likvidací, o přeměně spolku a o vyloučení člena ze spolku.
2. Návrh na rozhodnutí mimo zasedání členské schůze musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou dostupné, a údaj o lhůtě, ve které se mají členové spolku k návrhu usnesení vyjádřit. Tato lhůta činí nejméně sedm dní ode dne odeslání návrhu členům spolku.
3. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů spolku.
4. Předseda oznámí členům spolku bez zbytečného odkladu výsledek hlasování elektronickou poštou nebo jiným vhodným způsobem, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.

Čl. 9

Předseda (cechmistr)

1. Předseda (cechmistr) je individuálním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Předsedou může být zvolen pouze člen spolku – svéprávná fyzická osoba starší 18 let.
3. Předsedu volí a odvolává členské schůze na základě návrhu kteréhokoli člena spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku.
4. Předseda zejména:
a) koordinuje a organizuje činnost spolku, přičemž za tímto účelem může pověřovat členy spolku plněním úkolů,
b) svolává zasedání členské schůze,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze nebo rozhodnutí členů mimo zasedání členské schůze,
d) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků (cechovného) a o způsobu jejich úhrady, a
e) zabezpečuje plnění rozhodnutí členské schůze.
5. Předseda zastupuje spolek a činí za něj právní jednání ve všech věcech samostatně.

Čl. 10

Pokladník

1. Pokladník je pomocným orgánem spolku odpovědným za výběr členských příspěvků (cechovného) a vedení evidence příjmů a výdajů.
2. Pokladníka volí a odvolává členské schůze na základě návrhu kteréhokoli člena spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů spolku. Není-li pokladník zvolen členskou schůzí, může jej jmenovat a odvolat předseda.
3. Není-li pokladník zvolen členskou schůzí ani jmenován předsedou, plní jeho úkoly předseda.

Čl. 11

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, a to v zájmu naplnění účelu spolku.
2. Základem financování činnosti spolku jsou členské příspěvky (cechovné).
3. Majetek spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
4. Za hospodaření spolku odpovídají předseda a pokladník, kteří alespoň jednou ročně předkládají členské schůzi zprávu o hospodaření spolku.

Comments are closed.